logo

Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2024.03.20.

 

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS (a „Szerződés”) jogilag kötelező érvényű megállapodást képez a GraFont Műhely, egyéni vállalkozás („GraFont Műhely”) és az ügyfél között, akár személyesen, akár elektronikusan, akár egy jogi személy (“Ügyfél”) nevében, a GraFont Műhely weboldalának elérésére és használatára vonatkozóan: https://grafont.hu/ (a “Weboldal”) és bármely más médiaforma,  csatorna, mobil weboldal vagy mobilalkalmazás, amely ezekhez kapcsolódik, azokhoz kapcsolódik vagy más módon kapcsolódik. Az itt foglalt valamennyi feltétel, feltétel és kötelezettség elfogadásának és be nem tartása a Weboldal Ügyfél általi használatának kifejezett megtiltását vonja maga után, és az Ügyfelet felszólítják a használat azonnali leállítására. Ezt követően a Megbízó és a GraFont Műhely közötti kapcsolat megszűnik, és a felek között többé nem érvényesül, kivéve, hogy az Ügyfél azon kötelezettsége, hogy a GraFont Műhelynek fizessen a nyújtott szolgáltatásokért, továbbra is az Ügyfélnek a GraFont Műhely felé fennálló kötelezettsége marad.

 

**1. Szellemi tulajdonjogok**

 

Eltérő jelzés hiányában a Weboldal a GraFont Műhely tulajdonát képezi, és minden forráskód, adatbázis, funkcionalitás, szoftver, weboldalterv, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika bármilyen jellegű és formátumtól függetlenül (itt, együttesen vagy külön-külön, a „ Tartalom”), valamint az ott található védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a „Jelek”) a GraFont Műhely tulajdonát képezik és ellenőrzik, és szerzői jogi és védjegytörvények, valamint a magyar és külföldi joghatóságok bármely más vonatkozó szellemi tulajdonjogi törvénye vagy szabályozása védi őket. A Tartalom és a Jelek „Ahogy vannak” kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatra szolgálnak. Az itt kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része és semmilyen tartalma sem másolható, reprodukálható, összesíthető, újra közzétehető, feltölthető, megjeleníthető, kódolható, lefordítható, továbbítható, terjeszthető, értékesíthető, licencelhető vagy más módon felhasználható bármilyen kereskedelmi célra a GraFont Műhely kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül. A GraFont Műhely fenntart minden jogot a Webhellyel, a tartalommal és a védjegyekkel kapcsolatban.

 

**2. A nyersanyagok tulajdonjoga**

 

A GraFont Műhely tervezett projektek tulajdonjogától függetlenül, a 4. bekezdésben leírtak szerint („Ügyfél visszajelzése”), az Ügyfél nevében létrehozott összes tervezési és eredeti forrásfájl („Projektek”) az Ügyfelet illeti meg, és az Ügyfél az összes Projekt szerzői jogának kizárólagos tulajdonosa. . Abban az esetben, ha bármilyen jogszabályi intézkedés azt eredményezné, hogy a GraFont Műhely lesz részben vagy egészben egy Projekt tulajdonosa, nem pedig az Ügyfél, a GraFont Műhely visszavonhatatlanul és végérvényesen az Ügyfélre ruházza a Projekthez fűződő teljes érdekeltségét, korlátozás nélkül. Az Ügyfél garantálja, hogy bármely és a GraFont Műhelynek példaként vagy a tervezési folyamat során egy projektbe beépítendő anyagként rendelkezésre bocsátott összes anyag az Ügyfél tulajdonát képezi, és nem sérti vagy illetéktelenül nem sérti harmadik fél jogait, beleértve, de nem kizárólagosan, minden szellemi tulajdonjogot és nyilvánossághoz való jog. A GraFont Műhely mindig fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő tervezési munkáját nyilvánosan megossza (közösségi média, weboldal stb.), kivéve, ha a jelen dokumentum 16. szakaszában foglaltak szerint megegyeznek.

 

**3. Harmadik féltől származó betűtípusok**

 

Abban az esetben, ha bármely Projekt olyan betűtípusokat tartalmaz, amelyek nem a GraFont Műhely tulajdonában vannak, és kereskedelmi licenc szükséges ahhoz, hogy az Ügyfél legálisan reprodukálja, terjeszthesse vagy nyilvánosan megjeleníthesse a Projektet („Harmadik féltől származó betűtípus(ok)”), a GraFont Műhely tájékoztatja az Ügyfelet írásban arról, hogy egy vagy több harmadik féltől származó betűtípust beépítettek a projektbe, és az Ügyfélnek egy vagy több licencet kell vásárolnia a harmadik féltől származó betűtípusokhoz az említett harmadik fél betűtípusainak jogtulajdonosától, hogy legálisan reprodukálni, terjeszteni vagy nyilvánosan lehessen megjeleníteni a Projektet. Az említett értesítés elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy az Ügyfél azonosítsa, mely licencekre van szükség, és kihez kell fordulnia az említett licencek megvásárlásához. Mindaddig, amíg a GraFont Műhely tájékoztatta az Ügyfelet a harmadik féltől származó betűtípusok beépítéséről a fent leírtak szerint, az Ügyfél minden felelősséget vállal annak következményeivel kapcsolatban, hogy az Ügyfél nem vásárol egy vagy több licencet a Projektbe beépített bármely Harmadik féltől származó betűtípushoz.

 

**4. Felhasználói nyilatkozatok**

 

A Weboldal használatával az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy: Ügyfél cselekvőképes, és vállalja, hogy betartja jelen Felhasználási feltételeket, az Ügyfél nem használja a Weboldalt semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, a Webhely Ügyfél általi használata nem sért semmilyen vonatkozó törvényt vagy szabályozást.

 

**5. Tiltott tevékenységek**

 

Az Ügyfél nem érheti el és nem használhatja a Weboldalt más célra, mint amelyre a Weboldal az Ügyfél rendelkezésére áll. A Weboldal nem használható semmilyen kereskedelmi céllal, kivéve azokat, amelyek a GraFont Műhely által az Ügyfél megbízásából végzett munkához kapcsolódnak. Továbbá az Ügyfél beleegyezik abba, hogy tartózkodik a következőktől: a Webhely jogosulatlan felhasználása, adatok vagy tartalom lekérése adatbázis vagy címtár létrehozása vagy összeállítása céljából, a Weboldal biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő beavatkozása, a GraFont Műhely vagy más felhasználók félrevezetése, a Weboldal vagy a GraFont Műhely hálózatai vagy szerverei megzavarása vagy indokolatlan megterhelése, a Webhely használata a GraFont Műhellyel való versenyre való törekvésre,  a Webhely egy részét alkotó szoftvereket megzavarása, a Webhelyen található minden olyan intézkedés megkerülése, amely megakadályozza vagy korlátozza a Webhelyhez vagy annak bármely részéhez való hozzáférést, a GraFont Műhely alkalmazottainak zaklatása, megfélemlítése vagy fenyegetése, a szerzői jogi vagy egyéb jogokra vonatkozó figyelmeztetés törlése bármely tartalomból, a Webhely szoftverének másolása vagy adaptálása, vírusok vagy egyéb károkozó anyagok feltöltése vagy továbbítása, a Webhely bármely fél általi használatának megzavarása, vagy módosítása, rontja, megzavarja, Webhely használatának, funkcióinak, működésének vagy karbantartásának megzavarása, akadályozása, bármilyen olyan anyag feltöltése vagy továbbítása, vagy ennek megpróbálása, amely  passzív vagy aktív információgyűjtési vagy -továbbítási céllal történik, a GraFont Műhely becsmérlése, bemocskolása vagy más módon történő károsítása, a Webhely olyan módon történő használata, amely nem egyeztethető össze a vonatkozó törvényekkel, jogszabályokkal vagy rendelkezésekkel.

 

**6. Ügyfél visszajelzés**

 

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármilyen kérdése, megjegyzése, javaslata vagy egyéb visszajelzése vagy beadványa (mindegyik „Beterjesztés”) a GraFont Műhely kizárólagos tulajdonát képezi, és a GraFont Műhely nem köteles a Beadványt bizalmasan kezelni, vagy megtenni a szükséges lépéseket. A GraFont Műhely a Beadványhoz kapcsolódó összes jog kizárólagos tulajdonosa, kivéve a 2. bekezdés („Anyagok tulajdonjoga”) szerinti jogokat az Ügyfél számára, továbbá azokat kizárólagos és korlátlan belátása szerint használhatja fel és terjeszti a Beadványt bármilyen jogszerű célból az Ügyfél engedélye, elismerése vagy ellentételezése nélkül. Az Ügyfél elfogadja, hogy jogában áll megfogalmazni és előterjeszteni a Beadványt, és az Ügyfél ezennel lemond a GraFont Műhellyel szembeni minden igényéről és jogorvoslati kérelméről, amiért a Beadványt a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően és a továbbiakban saját belátása szerint használja.

 

**7. A Weboldal védelme**

 

A GraFont Műhely fenntartja a jogot, hogy figyelemmel kísérje a Weboldalt a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt, és megfelelő jogi lépéseket tegyen a Felhasználási feltételek vagy bármely vonatkozó törvény, jogszabály vagy rendelet megsértése esetén. A GraFont Műhely fenntartja továbbá a jogot, hogy korlátozza vagy megtagadja a Webhelyhez való hozzáférést, vagy letiltja az Ügyfél Weboldal használatát. Az ilyen döntés a GraFont Műhely kizárólagos mérlegelési körébe tartozik, az Ügyfél értesítése vagy felelőssége nélkül. A Weboldal kezelésével kapcsolatos minden döntés a GraFont Műhely kizárólagos belátása szerint hozható, és a GraFont Műhely jogainak és tulajdonának védelmét szolgálja.

 

**8. Adatvédelmi irányelvek**

 

A Weboldal használatával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatvédelmi Szabályzatot és az abban meghatározott, valamint az itt elfogadott és beépített feltételeket. A Webhely a Magyarországon kerül működtetésre. A Weboldalnak az EU-ból, Ázsiából vagy a világ más régióiból való hozzáférése a személyes adatok gyűjtését, felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát szabályozó, a magyarországi törvényektől vagy rendeletektől eltérő törvények, szabályozások vagy rendelkezések alkalmazhatóságát eredményezheti. A GraFont Műhely tudatosan nem fogad el, és nem kér információkat 18 éven aluli személyektől.

 

**9. Visszaküldés és visszatérítés**

 

A GraFont Műhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása alapján megtagadja a visszatérítést az Ügyfél értesítése vagy felelőssége nélkül. A visszatérítési kérelmeket eseti alapon bírálják el. Ha az Ügyfél a használat első hónapjában visszatérítést kér, a GraFont Műhely által készített összes anyag a GraFont Műhely tulajdonát képezi, és azokat az Ügyfél semmilyen módon nem használhatja fel.

 

Ha a visszatérítést megfelelőnek ítélik, a fennmaradó számlázási időszakra 25%-os díjat számítanak fel.

 

A GraFont Műhely fenntartja a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyen az Ügyféllel szemben e bekezdés megsértése miatt.

 

**10. Módosítás**

 

A GraFont Műhely fenntartja a jogot, hogy a weboldalon bármit vagy bármilyen okból bármilyen okból megváltoztasson, módosítson vagy eltávolítson. A GraFont Műhely fenntartja a jogot a Weboldal egészének vagy egy részének módosítására vagy megszüntetésére előzetes értesítés és az Ügyféllel szembeni felelősség nélkül.

 

**11. Kapcsolat megszakítások**

 

A GraFont Műhely nem garantálja, hogy a Webhely mindenkor elérhető és elérhető lesz. A hardverrel, szoftverrel vagy más elemekkel kapcsolatos problémák megszakítási késedelmet vagy a GraFont Műhely hatáskörén kívül eső hibákat okozhatnak. Az Ügyfél elfogadja, hogy a GraFont Műhely nem vállal felelősséget az Ügyfél felé semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból fakad, hogy az Ügyfél a kapcsolat vagy a szolgáltatás megszakadása során nem tudja elérni vagy használni a Weboldalt.

 

**12. Irányadó jog**

 

A jelen Felhasználási Feltételekre Magyarország törvényei az irányadók és azokkal összhangban értelmezendők.

 

**13. A felelősség és a kártalanítás korlátai**

 

A GraFont Műhely és alkalmazottai, tagjai, független vállalkozói vagy ügynökei nem vállalnak felelősséget az Ügyféllel vagy bármely harmadik féllel szemben semmilyen közvetlen, közvetett, következményes, véletlenszerű, különleges vagy büntető jellegű kárért, ideértve az elmaradt haszon, kieső bevétel, elveszett adatok, ügyvédek díjak, bírósági költségek, pénzbírságok, elkobzások vagy egyéb károk vagy veszteségek, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél a Webhelyet használja.

 

**14. Felhasználói adat**

 

Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan adatért, amelyet továbbított, vagy amely az Ügyfél által a Weboldal használatával végzett tevékenységgel kapcsolatos. A GraFont Műhely nem vállal felelősséget az Ügyfél felé az ilyen adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért, és az Ügyfél ezennel lemond a GraFont Műhellyel szembeni fellépés jogáról minden ilyen veszteség vagy sérülés miatt.

 

**15. Elektronikus kommunikáció, tranzakciók és aláírások**

 

Az Ügyfél ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a GraFont Műhelytől elektronikus információt kapjon, és az Ügyfél beleegyezik abba, hogy minden e-mailben vagy a Weboldalon keresztül küldött megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikáció írásban történhet. Az Ügyfél ezennel hozzájárul az elektronikus aláírások, szerződések, megbízások és egyéb nyilvántartások használatához, valamint az általa kezdeményezett vagy befejezett tranzakciókról szóló értesítések, szabályzatok és nyilvántartások elektronikus kézbesítéséhez a GraFont Műhelyen vagy a Weboldalon keresztül. Az Ügyfél ezennel lemond minden olyan jogáról vagy követelményéről, amelyet bármely joghatóság alapszabálya, rendelete, szabálya, rendelete vagy egyéb törvénye megkövetel, vagy amely megköveteli az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus nyilvántartások kézbesítését vagy megőrzését, vagy az elektronikustól eltérő módon történő fizetésről vagy jóváírásról. .

 

**16. Tervezési munka bemutatása**

 

A GraFont Műhely fenntartja magának a jogot a tervezési munkák megosztására digitális csatornákon, beleértve a közösségi médiát, a webhelyet stb., hacsak másként nem állapodnak meg. Az Ügyfél fenntartja a jogot, hogy egyéni írásos megállapodást kössenek ki maguk és a GraFont Műhely között, ami viszont érvénytelenítené a GraFont Műhely jogát az Ügyfél munkájának nyilvános megosztására vagy megvitatására.

 

**17. Vegyes rendelkezések**

 

A jelen Felhasználási Feltételek és a Weboldalon közzétett vagy a Weboldallal kapcsolatos bármely szabályzat alkotja az Ügyfél és a GraFont Műhely közötti teljes megállapodást és egyetértést. Ha a GraFont Műhely elmulasztja a jelen Felhasználási Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítését, ez nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést le kell választani a jelen Felhasználási Feltételekből, de más módon nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatatlanságát. A jelen Felhasználási Feltételekben, az Adatvédelmi szabályzatban vagy a Weboldalon semmi sem értelmezhető úgy, hogy az Ügyfél és a GraFont Műhely között vegyes vállalat, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat jön létre.

 

**18. Elérhetőség**

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a Webhellyel kapcsolatban, kérjük, forduljon a GraFont Műhelyhez a következő címen: kapcsolat@grafont.hu

kapcsolat@grafont.hu

+36302252052

Minden jog fenntartva © GraFont Műhely 2024.